คณะกรรมการ

รายชื่อที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย ประจำปี 2557 – 2558

No.               ชื่อ-สกุล  /   บริษัท  /  ตำแหน่งในสมาคมฯ

1                   คุณวิฑูรย์ วิระพรสวรรค์  / บจก. แปลนครีเอชั่นส์  / ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

2                   คุณชุมพล เที่ยงธรรม  / บจก. ทรีส์  /  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

3                   คุณวิชัย กิจเลิศไพโรจน์  / บจก. ดรีมทอย /  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

4                   คุณดุษฎี เลาติเจริญ / บจก. พิณ อินเตอร์เนชั่นแนล / ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

5                   คุณพิจิต เหล่าสุนทร   / บจก. เอ็ดดู ทอย /  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

6                   คุณดวงใจ คูห์ศรีวินิจ / บจก. อาปาเช่ อินดัสเตรียล คอร์ปอเรชั่น / ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

7                   คุณสมจิตต์ เอี่ยมกิจสัมฤทธิ์ / บจก. เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ / ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

8                   คุณสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร /  บจก. เร็บบิท เอเชีย  / ที่ปรึกษาคณะกรรมการ


รายชื่อคณะกรรมการสมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย ประจำปี 2559 – 2560

No.              ชื่อ-สกุล / บริษัท / ตำแหน่งในสมาคมฯ

1                   คุณอมรชัย นาคศุภมิตร / บจก. เพลย์ทาวน์  /  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

2                   คุณอุไรวรรณ บุนนาค / บจก. แอ๊บโก้ สตาร์ / นายกสมาคมฯ

3                   คุณโกสินทร์ วิระพรสวรรค์ / บจก. แปลนครีเอชั่นส์ / อุปนายกสมาคมฯ

4                   คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ /  บจก. ฮายาชิ เวิลด์ / อุปนายกสมาคมฯ

5                   คุณอนันต์ ศรีธนาอมร / บจก. แอสต้า โฟมแอนด์รับเบอร์  / อุปนายกสมาคมฯ

6                   คุณสรานุวัฒน์ พัวพัฒนขจร / หจก. ตรีสวัสดิ์  / เหรัญญิก

7                   คุณผาณิต หิตะพงศ์ / บจก. ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) / เลขาธิการ

8                   คุณเยาวลักษณ์ ศุภวิรัชบัญชา / บจก. อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซสฯ /  นายทะเบียน

9                   คุณฐานสิทธา มุกดาเสถียร / บจก. เอสจีเอส (ประเทศไทย) / ปฏิคม

10                คุณอดิศร จงพาณิชกุล / บจก. มานะ มามะ / ประชาสัมพันธ์

11                คุณรสริน เชน / บจก. เอ็มแอนด์พี เวิลด์ โพลิเมอร์ / กรรมการฝ่ายงานต่างประเทศ

12                 คุณฐิติมา เปี่ยมทิพย์มนัส / บจก. ภัสวีร์ / กรรมการฝ่ายงานในประเทศ

13                 คุณวีรพัฒน์ เลิศวิโรจน์กุล / บจก. ยูเนี่ยนทอย (ไทยแลนด์) /  กรรมการ

14                 คุณกนิษฐา อุตตราพัธ / บจก. เกี๊ยกรุ่งเรือง / กรรมการ

15                 คุณฟ้าดล ณ นคร / บจก. ทักษะ ทอยส์ / กรรมการ

16                 คุณศิวปรียา อบมา / เจ้าหน้าที่ประสานงานสมาคมฯ