ประวัติสมาคม

สมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย ได้ก่อตั้งต่อเนื่องมาจาก “ชมรมของเล่นแห่งประเทศไทย” ซึ่งเป็นการรวบรวมกลุ่มผู้ประกอบการของเล่นขึ้น ในปี พ.ศ. 2529 โดยการสนับสนุนของกรมพาณิชย์สัมพันธ์ (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ – DITP ในปัจจุบัน) กระทรวงพาณิชย์หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2533 ชมรมฯ ได้มีการจดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเป็นสมาคม โดยใช้ชื่อว่า “สมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย” และดำเนินกิจกรรมมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ รวม 24 ปี สมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย ประกอบขึ้นด้วยสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการของเล่น รวมทั้งผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industries)โดยวัตถุประสงค์แรกเริ่มของการรวมตัวกันเป็นสมาคมนั้น มุ่งเรื่องของการพัฒนาสินค้าทั้งรูปแบบและการผลิต เพื่อการส่งออกเป็นหลัก แต่กิจกรรมของสมาคมฯ ต่อมาได้ขยายครอบคลุมถึงในประเทศด้วย

นอกจากนั้น สมาคมฯ ยังได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพราะสมาคมฯ เห็นว่า “เด็กคืออนาคตของชาติ” การเตรียมความพร้อมให้เด็กๆ เพื่อจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยต่อไปในวันข้างหน้า และของเล่นเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของเด็กตั้งแต่ยังเยาว์วัย สมาคมฯ จึงได้มีการรวบรวมของเล่นที่ปลอดภัย และมีประโยชน์ต่อพัฒนาการของเด็ก ไปมอบให้กับชุมชนต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อาทิ เช่น โครงการห้องสมุดของเล่น ของ กทม. บริจาคของเล่นไปยังท้องถิ่นทุรกันดาร เป็นต้น

นับตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมฯ เป็นต้นมาสมาคมฯ มีนายกสมาคมฯ ทั้งหมด 7 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายวิฑูรย์ วิระพรสวรรค์นายกสมาคมฯ ก่อตั้ง
2. นายชุมพล เที่ยงธรรมนายกสมาคมฯ คนที่ 2
3. นายวิชัย กิจเลิศไพโรจน์นายกสมาคมฯ คนที่ 3
4. นายดุษฎี เลาติเจริญนายกสมาคมฯ คนที่ 4
5. นายพิจิต เหล่าสุนทรนายกสมาคมฯ คนที่ 5
6. นางสาวดวงใจ คูห์ศรีวินิจนายกสมคมฯ คนที่ 6
7. นายอมรชัย นาคศุภมิตรนายกสมคมฯ คนปัจจุบัน