วัตถุประสงค์ของสมาคม

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจและการส่งออกอุตสาหกรรมขอเล่น ทุกชนิด ที่ผลิตด้วยไม้ ผ้า พลาสติก โลหะหรือวัสดุอื่นๆ
รวมทั้งกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของเล่น สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ
รวมทั้งเจรจาตกลงกับบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบธุรกิจของสมาคมฯ
2. สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดของเล่นทุดชนิด ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจการค้าอุตสาหกรรมของเล่น
3. ประสานความสามัคคี แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และให้คำแนะนำทางวิชาการ ข่าวสารการค้า ตลอดจนทำการวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของเล่นทุกชนิด
4. ส่งเสริมคุณภาพของเล่นที่สมาชิกเป็นผู้ผลิต หรือจำหน่ายให้เข้าสู่มาตรฐานที่ดี ตลอดจนวิจัยและปรับปรุงการผลิตและการค้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
5. ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายของเล่น ให้แพร่หลาย และอยู่ในมาตรฐานที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของทางราชการ และทีความเพียงพอกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและนอกประเทศ
6. ติดต่อประสานงานกับสมาชิกหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกประเทศ
7. ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบธุรกิจของสมาชิกได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
8. ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบธุรกิจ
9. ไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมือง